PERSONDATAPOLITIK FOR KUNDER OG SAMARBEJDSPARTNERE

Generelt om oplysninger

I denne persondatapolitik kan du læse mere om, hvordan Bimpel

behandler persondata og cookies. Persondata dækker enhver form

for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Persondata omfatter oplysninger som fx kunders kontaktoplysninger,

søgeadfærd og købshistorik. En cookie er en lille tekstfil, der bliver

lagt på din maskine, når du færdes på Bimpel´s hjemmesider. En

cookie bruges til at registrere, hvilke af vores sider du er på, og hvor

længe, men giver os ikke information om, hvem du er.

 

DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine

personoplysninger er: Bimpel, Lydersholmvej 3, 6270 Tønder, cvr

nr 21959243

 

Hvilke persondata modtager Bimpel?

Bimpel registrerer data om dig som en nødvendig del af et

kontraktforhold med dig, herunder ved salg til os eller ved køb af

varer og ydelser hos os. Fra kunder og samarbejdspartnere anmoder

vi om almindelige kontaktoplysninger samt evt. betalingsoplysninger

og får ved køb og salg oplysning om købs/salgshistorik. Når du

færdes på Bimpel´s hjemmeside, indsamles oplysninger om din

IP-adresse, din browser og evt. brugernavn samt hvilke af vores sider

du færdes på og hvornår. Ønsker du ikke Bimpel behandler dine

persondata, kan det hindre køb af varer eller ydelser hos os.

 

Hvad bruges personoplysningerne til?

Bimpel bruger dine data til at gennemføre vores aftale med dig.

Oplysninger om din færden på vores hjemmeside anvendes kun til

udarbejdelse af statistik, som bl.a. Kan bruges til at forbedre

opbygningen af vores hjemmeside. Bimpel behandler udelukkende

oplysninger om dig for at kunne opfylde vore forpligtelser overfor

dig som kontraktpart.

 

Hvem videregiver Bimpel personoplysninger til?

De personoplysninger, du afgiver til Bimpel som led i en kontrakt,

bruger vi til at gennemføre aftalen med dig, og videregiver ikke dine

oplysninger, medmindre det er en del af aftalen med dig.

Eksempelvis, hvis du i forbindelse med et varekøb hos os får en

garanti fra producenten med i købet, vil oplysning om dit navn,

adresse og dit køb tilgå vareproducenten, der anvender

oplysningerne til at oprette garantien hos sig. Hvis du senere ønsker

at gøre brug af garantien, vil det typisk medføre at relevante dele af

dine kontaktdetaljer, købshistorik samt årsagen til anvendelse af

garantibestemmelsen bliver overført til producenten af den vare,

garantien angår. En del, men ikke alle, importører og producenter af

vores varer er baseret i EU. Et andet eksempel er leasing. Hvis du i

forbindelse med et køb hos os ønsker at afsøge mulighederne for

leasing i stedet, kan Bimpel som et led i aftalen med dig videregive

oplysningerne fra en foreløbig købskontrakt til det eller de

leasingselskaber, vi samarbejder med. Et tredie eksempel er som led

i aftalen videregiver cvr.nr. oplysninger til MOTOR / SKAT i

forbindelse med indregistering af køretøjer købt hos os. Vores data

opbevares og beskyttes i en netløsning, der er baseret i EU, og der

forefindes en Databehandleraftale. Herudover videregives dine

persondata ikke, og dine persondata sælges ikke til tredjemand.

Hvordan beskyttes dine data?

Bimpel er forpligtet til at sørge for beskyttelse af dine data.

Bimpel træffer sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger

hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes,

samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab,

misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven. Heri ligger

også, at dine data korrigeres, hvis vi opdager fejl i dine data,

og at dine data slettes, når vi ikke længere har pligt til at

opbevare de data og i øvrigt når de ikke længere er relevante,

typisk fem år efter ophørt medlemskab eller efter sidste

kontakt ved køb af varer eller services.

 

Særligt om cookies

Cookies anvendes med det formål at forbedre vores

hjemmeside. Ved brug af vores hjemmeside accepterer du

Bimpel´s brug af cookies. Cookies slettes efter et par måneder

efter dit sidste besøg. Hvis du ønsker at slette eller blokere

cookies, kan du anvende nedenstående vejledning:

http://minecookies.org/cookiehandtering/

 

DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:Du har ret til at anmode om

indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. Du

har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine

personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger

begrænset.Hvis behandlingen af dine personoplysninger er

baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit

samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have

betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din

tilbagekaldelse af dit samtykke. Du har ret til at modtage de

personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret,

almindeligt anvendt og maskinlæsbart format

(dataportabilitet). Du kan altid indgive en klage over

behandlingen af dine personoplysninger til en

databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette henvendelse

til Bimpel - se kontaktoplysninger på vores hjemmeside

www.bimpel.dk. Der kan være betingelser eller begrænsninger

til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har

ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde, eller at din

indsigelse bliver imødekommet - dette afhænger af de konkrete

omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.