SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse med mindre andet er særskilt anført i sælgers tilbud eller sælgers

ordrebekræftelse. Købers evt. indkøbsbetingelser finder ikke

anvendelse, medmindre de er skriftligt godkendt af sælger.

Tilbud:

Tilbud fra sælger er gældende i 2 uger fra tilbuddets datering.

Sælgers tilbud afgives med forbehold for mellemsalg.

 

Priser:

Alle priser angives i danske kroner eksl. moms, fragt, told, skatter

og andre afgifter. Såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte

leverance ændres som følge af ændringer i indkøbspriser,

valutakurser, fragt, told, skatter, afgifter m.v. er sælger berettiget

til at ændre de overfor køber tilbudte og/eller aftalte priser.

 

Annullering og ændringer:

Annullering eller ændring af en ordre kan alene ske efter skriftlig

godkendelse fra sælger. Ved annullering af en ordre skal køber

erstatte sælgers evt. meromkostninger med tillæg af sælgers tab,

dog altid minimum 17,5 % af den aftalte købesum ekskl. moms.

 

Montage- og produktvejledninger:

Køber modtager sammen med levering af det solgte tilhørende

montage- og/eller betjeningsvejledning. I det omfang køber ved

montage, betjening eller vedligeholdelse mv. handler i strid med

sådanne vejledninger, bortfalder købers reklamationsret vedrørende

det solgte. Montage- og/eller betjeningsvejledning anses for

modtaget sammen med det solgte, såfremt køber ikke senest 3

hverdage efter modtagelse af det solgte har reklameret over

manglende modtagelse heraf.

 

Levering – force majeure mv.:

Uden anden aftale sker levering ab lager.

En eventuelt aftalt leveringsdato er omtrentlig og med forbehold for

forsinkelse pga. force majeure eller andre forhold uden for sælgers

kontrol, f.eks. manglende eller mangelfulde leverancer fra sælgers

underleverandører, forsinket transport m.v.. Forsinkelse som følge

heraf udskyder leveringstidspunktet for sælger tilsvarende og er ikke

misligholdelse, medmindre sælger kunne forudse forholdets

indflydelse på tidspunktet for aftalens indgåelse. Såfremt der

indtræder forsinkelse som følge af andre forhold, berettiger dette

alene køber til at hæve købet og kræve erstatning, hvis der er tale

om væsentlig forsinkelse. Væsentlig forsinkelse foreligger tidligst,

når der er forløbet 14 dage efter købers skriftlige påkrav om

levering. Såfremt der ikke kan leveres i rette tid eller må forsinkelse

anses for sandsynlig, skal sælger uden ugrundet ophold orientere

køber derom og om muligt oplyse om, hvornår levering da kan

forventes.

 

Ejendomsforbehold:

Ejendomsretten til det solgte forbliver hos sælger indtil hele

købesummen med renter og omkostninger er betalt. Sælger er

således berettiget til at tage det solgte tilbage, såfremt køber

ikke overholder sin betalingsforpligtelse. Enhver udgift ved

tilbagetagelse af det solgte afholdes af køber udover sælgers

almindelige krav på erstatning i anledning af misligholdelsen.

Betaling m.v.:

Betalingsbetingelser er netto kontant. Ved betaling

efter forfaldsdagen som angivet på sælgers faktura

tilskrives renter med 2 % pr. påbegyndt måned.

Tilskrevne renter tillægges den til enhver tid værende

hovedstol. Finder sælger det påkrævet, kan sælger forlange

betryggende sikkerhedsstillelse i form af anfordringsbankgaranti

fra købers bank på den aftalte købesum. Evt. rabat ydes under

forudsætning af, at betaling sker rettidigt.

 

Reklamation:

Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse

af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Såfremt

køber mener, at der foreligger forsinkelse eller er der mangler

ved det solgte, skal han reklamere straks. Har køber ikke inden

et år efter det solgtes overgivelse til ham meddelt sælger, at

han vil påberåbe sig en mangel, kan han ikke senere gøre den

gældende. Ved enhver reklamation skal køber for egen regning

bringe det købte til et af sælger anvist værksted. Køber har

ikke nogen reklamationsret, såfremt sælger i købers navn har

tegnet en maskinkaskoforsikring og betalt præmien herfor eller

overgivet sådant forsikringstilbud til køber. Såfremt der med

det solgte følger en fabriksgaranti, er det en forudsætning for

denne garanti, at fabrikantens service- og

vedligeholdelsesforeskrifter er fulgt.

 

Mangler:

I tilfælde af mangler ved det solgte, har sælger ret til – alt

efter sælgers valg - at foretage afhjælpning eller omlevering.

Erstatning - forsinkelse eller mangler:

Sælger kan ikke gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller

andre indirekte tab, der måtte opstå ved sælgers

misligholdelse, herunder som følge af forsinkelse eller mangler

ved det solgte. Erstatningskrav overfor sælger som følge af

købers direkte tab kan ikke overstige fakturabeløbet ekskl.

moms for den pågældende ordre.

 

Erstatning - produktansvar:

Sælger er ikke ansvarlig for tab som følge af produktansvar,

med mindre et sådant ansvar følger af ufravigelige regler i

dansk lovgivning eller køber dokumenterer, at skaden kan

henføres til en af sælger udvist grov uagtsomhed. Et eventuelt

ansvar for sælger omfatter ikke driftstab, avancetab eller andre

indirekte tab.

 

Tvistigheder:

Sælger har ret til at bestemme, om tvivlsspørgsmål, af hvad art

nævnes kan, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale,

skal afgøres ved voldgift eller en domstol. I tilfælde af, at

sælger vælger at lade sagen afgøre ved voldgift, skal dette ske

i overensstemmelse med reglerne i lov nr. 553 af 24. juni 2005

om voldgift. Voldgiftsretten sættes det sted, hvor sælger har

værneting. Parterne forpligter sig til at underkaste sig

voldgiftsrettens afgørelse. Såfremt sælger vælger retlig

afgørelse, skal sagen behandles ved sælgers værneting. Alle

tvistigheder afgøres efter dansk ret.