Indlæser

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse med mindre andet er særskilt anført i sælgers tilbud eller sælgers ordrebekræftelse. Købers evt. indkøbsbetingelser finder ikke anvendelse, medmindre de er skriftligt godkendt af sælger.

Registering af ordre.

Ved ordreafgivelse på vores hjemmeside får du automatisk en mail med informationer om hvilke produkter du har bestilt. Du skal være opmærksom på, at det automatiske svar (via e-mail) IKKE er en juridisk bindende ordrebekræftelse, hvorved en aftale er indgået. Der er alene tale om en elektronisk kvittering for modtagelse af din bestilling. Bimpel Maskiner har derfor mulighed for at annullere bestillingen som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer. Bindende ordrebekræftelse/ faktura sendes til dig sammen med de varer, du har bestilt. Som registreret bruger har du altid mulighed for indsigt, du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Priser
Alle priser angives i danske kroner eksl. moms, fragt, told, skatter og andre afgifter. Såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte leverance ændres som følge af ændringer i indkøbspriser, valutakurser, fragt, told, skatter, afgifter m.v. er sælger berettiget til at ændre de overfor køber tilbudte og/eller aftalte priser.

Annullering og ændringer:
Annullering eller ændring af en ordre kan alene ske efter skriftlig godkendelse fra sælger. Ved annullering af en ordre skal køber erstatte sælgers evt. meromkostninger med tillæg af sælgers tab, dog altid minimum 17,5% af den aftalte købesum ekskl. moms. Er ordren endnu ikke bearbejdet hos Bimpel Maskiner kan den uden gebyr annuleres. Dette gøres ved at tilføje "Kommentar til ordre" i selve ordreformularen på hjemmesiden - og her annulere ordren. 

Montage- og produktvejledninger:

Køber modtager sammen med levering af det solgte tilhørende montage- og/eller betjeningsvejledning. I det omfang køber ved montage, betjening eller vedligeholdelse mv. handler i strid med sådanne vejledninger, bortfalder købers reklamationsret vedrørende det solgte. Montage- og/eller betjeningsvejledning anses for modtaget sammen med det solgte, såfremt køber ikke senest 3 hverdage efter modtagelse af det solgte har reklameret over manglende modtagelse heraf.

Levering – force majeure mv.:
Uden anden aftale sker levering ab lager. Har du anmodet om levering bliver varen typisk afsendt inden for 2-3 hverdage efter, at vi har modtaget din bestilling og den er betalt. Bestilte produkter sendes som udgangspunkt samlet. Er Bimpel Maskiner ikke i stand til at afsende varerne til dig inden for det angivne tidsrum, informerer vi dig herom. Oplyste leveringspriser er med fragtmand. Enkelte yderområder og ikke brofaste øer dog undtaget i de oplyste priser.

En eventuelt aftalt leveringsdato er omtrentlig og med forbehold for forsinkelse pga. force majeure eller andre forhold uden for sælgers kontrol, f.eks. manglende eller mangelfulde leverancer fra sælgers underleverandører, forsinket transport m.v.. Forsinkelse som følge heraf udskyder leveringstidspunktet for sælger tilsvarende og er ikke misligholdelse, medmindre sælger kunne forudse forholdets indflydelse på tidspunktet for aftalens indgåelse.
Såfremt der indtræder forsinkelse som følge af andre forhold, berettiger dette alene køber til at hæve købet og kræve erstatning, hvis der er tale om væsentlig forsinkelse. Væsentlig forsinkelse foreligger tidligst, når der er forløbet 14 dage efter købers skriftlige påkrav om levering.
Såfremt der ikke kan leveres i rette tid eller må forsinkelse anses for sandsynlig, skal sælger uden ugrundet ophold orientere køber derom og om muligt oplyse om, hvornår levering da kan forventes.

Ejendomsforbehold:
Ejendomsretten til det solgte forbliver hos sælger indtil hele købesummen med renter og omkostninger er betalt. Sælger er således berettiget til at tage det solgte tilbage, såfremt køber ikke overholder sin betalingsforpligtelse. Enhver udgift ved tilbagetagelse af det solgte afholdes af køber udover sælgers almindelige krav på erstatning i anledning af misligholdelsen.

Betaling m.v.:
Betalingsbetingelser er netto kontant. Ved betaling efter forfaldsdagen som angivet på sælgers faktura tilskrives renter med 2 % pr. påbegyndt måned. Tilskrevne renter tillægges den til enhver tid værende hovedstol. Finder sælger det påkrævet, kan sælger forlange betryggende sikkerhedsstillelse i form af anfordringsbankgaranti fra købers bank på den aftalte købesum.

Reklamation:
Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.
Såfremt køber mener, at der foreligger forsinkelse eller er der mangler ved det solgte, skal han reklamere straks. Har køber ikke inden et år efter det solgtes overgivelse til ham meddelt sælger, at han vil påberåbe sig en mangel, kan han ikke senere gøre den gældende.
Ved enhver reklamation skal køber for egen regning bringe det købte til et af sælger anvist værksted.
Køber har ikke nogen reklamationsret, såfremt sælger i købers navn har tegnet en maskinkaskoforsikring og betalt præmien herfor eller overgivet sådant forsikringstilbud til køber.
Såfremt der med det solgte følger en fabriksgaranti, er det en forudsætning for denne garanti, at fabrikantens service- og vedligeholdelsesforeskrifter er fulgt.

Mangler:
I tilfælde af mangler ved det solgte, har sælger ret til – alt efter sælgers valg - at foretage afhjælpning eller omlevering.

Erstatning - forsinkelse eller mangler:
Sælger kan ikke gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab, der måtte opstå ved sælgers misligholdelse, herunder som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.
Erstatningskrav overfor sælger som følge af købers direkte tab kan ikke overstige fakturabeløbet ekskl. moms for den pågældende ordre.

Erstatning - produktansvar:
Sælger er ikke ansvarlig for tab som følge af produktansvar, med mindre et sådant ansvar følger af ufravigelige regler i dansk lovgivning eller køber dokumenterer, at skaden kan henføres til en af sælger udvist grov uagtsomhed. Et eventuelt ansvar for sælger omfatter ikke driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

Tvistigheder:
Sælger har ret til at bestemme, om tvivlsspørgsmål, af hvad art nævnes kan, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, skal afgøres ved voldgift eller en domstol. I tilfælde af, at sælger vælger at lade sagen afgøre ved voldgift, skal dette ske i overensstemmelse med reglerne i lov nr. 553 af 24. juni 2005 om voldgift. Voldgiftsretten sættes det sted, hvor sælger har værneting. Parterne forpligter sig til at underkaste sig voldgiftsrettens afgørelse. Såfremt sælger vælger retlig afgørelse, skal sagen behandles ved sælgers værneting. Alle tvistigheder afgøres efter dansk ret.

PERSONDATAPOLITIK FOR KUNDER OG SAMARBEJDSPARTNERE hos Bimpel

Generelt om oplysninger
I denne persondatapolitik kan du læse mere om, hvordan Bimpel behandler persondata og cookies. Persondata dækker enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Persondata omfatter oplysninger som fx kunders kontaktoplysninger, søgeadfærd og købshistorik. En cookie er en lille tekstfil, der bliver lagt på din maskine, når du færdes på Bimpel´s hjemmesider. En cookie bruges til at registrere, hvilke af vores sider du er på, og hvor længe, men giver os ikke information om, hvem du er.

DATAANSVARLIG
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er: Bimpel, Lydersholmvej 3, 6270 Tønder, cvr nr 21959243

Hvilke persondata modtager Bimpel?
Bimpel registrerer data om dig som en nødvendig del af et kontraktforhold med dig, herunder ved salg til os eller ved køb af varer og ydelser hos os. Fra kunder og samarbejdspartnere anmoder vi om almindelige kontaktoplysninger samt evt. betalingsoplysninger og får ved køb og salg oplysning om købs/salgshistorik. Når du færdes på Bimpel´s hjemmeside, indsamles oplysninger om din IP-adresse, din browser og evt. brugernavn samt hvilke af vores sider du færdes på og hvornår. Ønsker du ikke Bimpel behandler dine persondata, kan det hindre køb af varer eller ydelser hos os.

Hvad bruges personoplysningerne til?
Bimpel bruger dine data til at gennemføre vores aftale med dig. Oplysninger om din færden på vores hjemmeside anvendes kun til udarbejdelse af statistik, som bl.a. Kan bruges til at forbedre opbygningen af vores hjemmeside. Bimpel behandler udelukkende oplysninger om dig for at kunne opfylde vore forpligtelser overfor dig som kontraktpart.

Hvem videregiver Bimpel personoplysninger til?
De personoplysninger, du afgiver til Bimpel som led i en kontrakt, bruger vi til at gennemføre aftalen med dig, og videregiver ikke dine oplysninger, medmindre det er en del af aftalen med dig.
Eksempelvis, hvis du i forbindelse med et varekøb hos os får en garanti fra producenten med i købet, vil oplysning om dit navn, adresse og dit køb tilgå vareproducenten, der anvender oplysningerne til at oprette garantien hos sig. Hvis du senere ønsker at gøre brug af garantien, vil det typisk medføre at relevante dele af dine kontaktdetaljer, købshistorik samt årsagen til anvendelse af garantibestemmelsen bliver overført til producenten af den vare, garantien angår. En del, men ikke alle, importører og producenter af vores varer er baseret i EU. Et andet eksempel er leasing. Hvis du i forbindelse med et køb hos os ønsker at afsøge mulighederne for leasing i stedet, kan Bimpel som et led i aftalen med dig videregive oplysningerne fra en foreløbig købskontrakt til det eller de leasingselskaber, vi samarbejder med. Et tredie eksempel er som led i aftalen videregiver cvr.nr. oplysninger til MOTOR / SKAT i forbindelse med indregistering af køretøjer købt hos os. Vores data opbevares og beskyttes i en netløsning, der er baseret i EU, og der forefindes en Databehandleraftale. Herudover videregives dine persondata ikke, og dine persondata sælges ikke til tredjemand.

Hvordan beskyttes dine data?
Bimpel er forpligtet til at sørge for beskyttelse af dine data. Bimpel træffer sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven. Heri ligger også, at dine data korrigeres, hvis vi opdager fejl i dine data, og at dine data slettes, når vi ikke længere har pligt til at opbevare de data og i øvrigt når de ikke længere er relevante, typisk fem år efter ophørt medlemskab eller efter sidste kontakt ved køb af varer eller services.


Særligt om cookies
Cookies anvendes med det formål at forbedre vores hjemmeside. Ved brug af vores hjemmeside accepterer du Bimpel´s brug af cookies. Cookies slettes efter et par måneder efter dit sidste besøg. Hvis du ønsker at slette eller blokere cookies, kan du anvende nedenstående vejledning:
http://minecookies.org/cookiehandtering/

DINE RETTIGHEDER
Du har følgende rettigheder:Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Du kan altid indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette henvendelse til Bimpel - se kontaktoplysninger på vores hjemmeside www.bimpel.dk. Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde, eller at din indsigelse bliver imødekommet - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.